TripAdvisor ReviewExpress er et gratis anmeldelsesværktøj, der giver dig mulighed for at sende anmeldelsesanmodninger til gæster efter udcheckning, via TripAdvisor. Disse anmodninger kan udsendes automatisk ved at linke TripAdvisor til din Sirvoy-konto.

  1. Gå til tripadvisor.com/ReviewExpress og angiv din ejendoms navn for at aktivere ReviewExpress-funktionen.
  2. Indtast den tekst som e-mailanmodningen skal indholde og indstil denne som “Automatic”.
  3. Når ovenstående er fuldført, vil Sirvoy automatisk stille jeres gæsters e-mailadresser til rådighed for TripAdvisor efter, at gæsten er checket ud. Derved sørger TripAdvisor for at anmode om gæstens anmeldelse. E-mail vil blive sendt indenfor de første 72 timer efter udcheckning.

Yderligere information findes her.