Hver gang du modtager en ny reservation, kan du få besked via email. Dette gælder for alle reservationer, hvad enten de kommer fra reservationsformularen på din hjemmeside, fra en reservationskanal eller ved receptionen. 

Hvis der foretages en reservation fra reservationsformularen på din hjemmside, kan du også modtage en meddelelse via sms (SMS).

 For at aktivere denne funktion og/eller redigere den email og det telefonnummer, som meddelelser skal sendes til, skal du gå til Indstillinger -> Reservationsformular -> Notifikation ved nye reservationer.

Det er muligt at tilføje flere email adresser, ved at adskille dem med et komma.