Vilkår og Betingelser - Affiliate Program

Denne aftale indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser, der gælder for din deltagelse som affilieret med Sirvoy Ltd Sirvoy Affiliate Program. I denne aftale betyder “vi”, “os” eller “Sirvoy” Sirvoy Ltd, og “dig”, “dig selv” eller “affiliate” betyder den affilierede. “Sirvoy Affiliate Program” betyder det program, som Sirvoy administrerer.

Henvisnings- og partnerprogram

Kommissions honorarer fra henvisningsprogrammet vil være 50% af godkendte betalinger, som den henviste klient har foretaget til Sirvoy under klientens første 6 måneder efter at have brugt Sirvoy.

Kommissions honorarer fra partnerprogrammet vil svare til en procentdel af de kvalificerede betalinger, som den henviste klient har foretaget til Sirvoy. Følgende liste viser procentsatsen for eventuelle godkendte betalinger, som er baseret på antallet af aktive kunder, du har introduceret til Sirvoy:

1-5 klienter: 5%
6-15 klienter: 10%
16-30 klienter: 15%
31-50 klienter: 20%
51 eller flere klienter: 25%

Udtrykket “godkendte betalinger” vil indeholde alle normale kundegebyrer som angivet på Sirvoys hjemmeside og når de modtages fra en af de tilknyttede kunder i Affiliate. Kommissionsgebyrer vil ikke blive betalt for betalinger foretaget til sponsoreret udvikling eller andre lignende engangsgebyrer foretaget af den henviste klient. Vi har ret til at fradrage en del af deres gebyr i tilfælde, hvor en henvist klient kræver en tilbagebetaling af deres kvalificerede betalinger på et senere tidspunkt.

Klienten vil kun blive anset for at blive henvist af den affilierede hvis: 1. Klientens Sirvoy-konto er registreret via det tilknyttede link, som Sirvoy stiller til rådighed eller ved en anden metode, som er aftalt med Sirvoy. 2. Kontoen er registreret hos Sirvoy uden at have deltaget i særlige rabatter eller tilbud fra Sirvoy.

Den affilierede kan kun tilmelde sig enten partnerprogrammet eller henvisningsprogrammet hvorefter det ikke kan laves om. Hvis Affiliate ønsker at ændre program, skal det nuværende program først opsiges.

Betalingsbetingelser

Kommissionsgebyrer vil blive udbetalt til den affilierede ved anmodning. Der kan dog ikke anmodes om udbetalinger, medmindre kommissionsgebyrer overstiger seks hundrede dollars ($ 600,00).

Rapporter og revision

Du har ret til at have en certificeret offentlig revisor, som vi kan acceptere til at undersøge vores gældende bøger og optegnelser, som er nødvendige for at kontrollere betalingerne der er foretaget

til dig i henhold til denne aftale. Du har kun ret til at foretage en sådan revision under normale åbningstider på din regning, med rimelighed og ikke mere end én gang pr. kalender år og senest tredive (30) dage efter afslutning eller opsigelse af denne aftale.

Repræsentationer og garantier; Ansvarsbegrænsning

Begge parter repræsenterer og garanterer hermed:

den har fuld magt og myndighed til at indgå denne aftale og opfylde sine forpligtelser i henhold hertil;

den har opnået alle tilladelser, licenser og andre statslige godkendelser og godkendelser, der kræves for dets udførelse i henhold til denne aftale;

De tjenester, der skal udføres af hver af os i henhold til denne aftale, er heller ikke i strid med eller krænker ethvert tredjeparts patent, ophavsret, handelshemmelighed, varemærke eller anden ejendomsret.

Sirvoy forbliver eneansvarlig for driften af Sirvoys websted. Sirvoy erkender, at deres respektive websteder kan blive udsat for midlertidig nedetid på grund af årsager ud over deres rimelige kontrol, der er undergivet de særlige vilkår i denne aftale, bevarer enekompetence og kontrol over programmering, indhold og gennemførelse af transaktioner på dets respektive websted eller tjeneste.

HVER ENKELT PART UDELUKKER SPECIFICT ENHVER FORM FOR REPRÆSENTATION ELLER GARANTI MED HENSYN TIL ETHVERT ØKONOMISK ELLER ANDEN FORDEL SOM DEN ANDEN PART KAN OPNÅ GENNEM SIN DELTAGELSE I DENNE AFTALE.

HVERKEN SIRVOY ELLER DEN AFFILIEREDE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DEN ANDENS INDIREKTE, SÆRLIGE, PUNITIVE ELLER UFORSÆTTELIGE SKADER (INKLUDERET, MEN IKKE BEGRÆNSET, TABTE VÆRDIER ELLER TABT DATA), SOM SKER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE. SIRVOY’S ANSVAR, SOM SKAL UDFØRES AF DENNE AFTALE, OMHANDLET I KONTRAKT ELLER TORT, OVERGÅR IKKE DET BELØB, DER SKAL BETALES TIL AFFILIEREDE HERUNDER.

Opfyldelse og politik

Sirvoy er eneansvarlig for at levere de ydelser, der betales af den henviste klient. Følgelig gælder alle regler, politikker, driftsprocedurer og oplysninger om Sirvoys kundes brug for disse kunder, herunder vores regler om privatlivets fred og fortrolighed. Vi kan ændre vores politikker og driftsprocedurer til enhver tid uden varsel.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Sirvoy tillægger hermed i løbet af Terminen en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri licens til at etablere hyperlinks mellem din og vores websteder og bruge Sirvoys handelsnavne, logoer,

varemærker på dit websted udelukkende som det er rimeligt nødvendigt at etablere og fremme sådanne hyperlinks og ellers udføre dine forpligtelser i henhold til denne aftale; forudsat at alle andre salgsfremmende materialer eller anvendelser, der indeholder nogen af Sirvoys handelsnavne, logoer, varemærker, vil blive underlagt Sirvoys forudgående skriftlige godkendelse.

Du giver hermed Sirvoy i løbet af Terminen en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri licens til at etablere hyperlinks mellem din og vores hjemmesider og at bruge dine handelsnavne, logoer og varemærker udelukkende som det er rimeligt nødvendigt for at etablere og fremme sådanne hyperlinks og ellers udføre vores forpligtelser i henhold til denne aftale; forudsat at andre reklamematerialer eller anvendelser, der indeholder et af de associerede mærker, vil blive underlagt din forudgående skriftlige godkendelse.

Bortset fra ovenstående, forbeholder du og vi alle ret, titel og interesse for respektive intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. Patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder). Brug af andres mærker bortset fra som angivet heri er strengt forbudt.

Erstatning

Vi accepterer at holde dig og dine datterselskaber, direktører, embedsmænd, ansatte og agenter skadesløse og forsvare dem mod enhver form for ansvar, krav, tab, skader eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) vedrørende driften af vores hjemmeside, en overtrædelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale eller krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder af redaktionelt indhold eller andet materiale, der leveres af os til visning på dit websted.

Du accepterer at holde os og vores datterselskaber, direktører, embedsmænd, ansatte og agenter skadesløse og forsvare dem mod enhver form for ansvar, krav, tab, skader eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) vedrørende driften af vores hjemmeside, en overtrædelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale eller krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder af redaktionelt indhold eller andet materiale, der leveres af os til visning på dit websted.

Vilkår og afsluttelse

Aftalens gyldighedsperiode (“Terminen”) begynder på den tilknyttede repræsentant og Sirvoys-repræsentant, der underskriver denne Sirvoy-partnerprogramaftale og din accept af denne aftale og slutter, når den opsiges som beskrevet heri. Både du eller vi kan opsige denne aftale til enhver tid, med eller uden årsag, ved at give den anden mindst tredive (30) dage skriftlig meddelelse om opsigelsen. Du er kun berettiget til at tjene provisioner på salg, der finder sted i løbet af Terminen, og provisioner, der er optjent til og med opsigelsesdatoen forbliver muligt udbetalt, hvis varer ordrerne ikke annulleres. Sirvoy kan tilbageholde den endelige betaling for en rimelig tid for at sikre mod annulleringer.

Hvis den affilierede bliver inaktiv ved ikke at indføre nye refererede kunder over en periode på 6 måneder, så vil vi passende indlede en opsigelsen af programmet ved at sende en meddelelse.

Det tilknyttede program må ikke bruges af Sirvoys egne kunder eller med det formål at drage fordel af en Sirvoy-kontobruger.

Generelle bestemmelser

Du og vi vil hver især overvåge og jævnligt teste den generelle drift af vores virksomheder.

Du og vi indgår i denne aftale som uafhængige entreprenører, og intet vil blive fortolket for at skabe et partnerskab, et agentur, et joint venture eller et ansættelsesforhold mellem dig og os.

Ved udførelsen af denne aftale og i driften af hver parts forretninger vil du og vi hver især overholde alle gældende love, bestemmelser, ordrer og andre krav, nu eller herefter i kraft, af de statslige myndigheder, der har jurisdiktion. Uden at begrænse genereligheden af det foregående, vil du og vi hver især betale, indsamle og overdrage sådanne skatter, der måtte blive pålagt med hensyn til eventuelle kompensationer, royalties eller transaktioner i henhold til denne aftale.

Hverken du eller vi vil blive anset for at være i strid med eller misligholde i henhold til denne aftale på grund af forsinkelser eller manglende udførelse som følge af årsager eller forhold, der er uden for vores respektive rimelige kontrol. Hvis en force majeure begivenhed forekommer, vil den berørte part give øjeblikkelig skriftlig meddelelse til den anden og vil anvende kommercielt rimelige forsøg på at minimere virkningen af arrangementet.

Denne aftale er indgået og skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med Irlands love. Enhver handling, der følger heraf, vil blive bragt ind i den irske ret.

Eventuelle meddelelser i henhold til denne aftale vil blive givet ved digital post og vil blive anset leveret og gives til alle formål på den afsendte dato.

Denne Aftale repræsenterer hele aftalen mellem dig og os med hensyn til emnet herom og erstatter andre mundtlige eller skriftlige aftaler om et sådant emne og kan kun ændres ved et skriftligt instrument underskrevet af en behørigt bemyndiget agent for hver part.