Vilkår og Betingelser - Affiliate Program

Denne aftale indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser, der gælder for din deltagelse som affilieret med Sirvoy Ltd Sirvoy Affiliate Program. I denne aftale betyder “vi”, “os” eller “Sirvoy” Sirvoy Ltd, og “dig”, “dig selv” eller “affiliate” betyder den affilierede. “Sirvoy Affiliate Program” betyder det program, som Sirvoy administrerer.

Henvisnings- og partnerprogram

Kommissions honorarer fra henvisningsprogrammet vil være 50% af godkendte betalinger, som den henviste klient har foretaget til Sirvoy under klientens første 6 måneder efter at have brugt Sirvoy.

Kommissions honorarer fra partnerprogrammet vil svare til en procentdel af de kvalificerede betalinger, som den henviste klient har foretaget til Sirvoy. Følgende liste viser procentsatsen for eventuelle godkendte betalinger, som er baseret på antallet af aktive kunder, du har introduceret til Sirvoy:

1-5 klienter: 5%
6-15 klienter: 10%
16-30 klienter: 15%
31-50 klienter: 20%
51 eller flere klienter: 25%

Udtrykket “godkendte betalinger” vil indeholde alle normale kundegebyrer som angivet på Sirvoys hjemmeside og når de modtages fra en af de tilknyttede kunder i Affiliate. Kommissionsgebyrer vil ikke blive betalt for betalinger foretaget til sponsoreret udvikling eller andre lignende engangsgebyrer foretaget af den henviste klient. Vi har ret til at fradrage en del af deres gebyr i tilfælde, hvor en henvist klient kræver en tilbagebetaling af deres kvalificerede betalinger på et senere tidspunkt.

Klienten vil kun blive anset for at blive henvist af den affilierede hvis: 1. Klientens Sirvoy-konto er registreret via det tilknyttede link, som Sirvoy stiller til rådighed eller ved en anden metode, som er aftalt med Sirvoy. 2. Kontoen er registreret hos Sirvoy uden at have deltaget i særlige rabatter eller tilbud fra Sirvoy.

Den affilierede kan kun tilmelde sig enten partnerprogrammet eller henvisningsprogrammet hvorefter det ikke kan laves om. Hvis Affiliate ønsker at ændre program, skal det nuværende program først opsiges.

Betalingsbetingelser

Kommissionsgebyrer vil blive udbetalt til den affilierede ved anmodning. Der kan dog ikke anmodes om udbetalinger, medmindre kommissionsgebyrer overstiger seks hundrede dollars ($ 600,00).

Rapporter og revision

Du har ret til at have en certificeret offentlig revisor, som vi kan acceptere til at undersøge vores gældende bøger og optegnelser, som er nødvendige for at kontrollere betalingerne der er foretaget

til dig i henhold til denne aftale. Du har kun ret til at foretage en sådan revision under normale åbningstider på din regning, med rimelighed og ikke mere end én gang pr. kalender år og senest tredive (30) dage efter afslutning eller opsigelse af denne aftale.

Repræsentationer og garantier; Ansvarsbegrænsning

Begge parter repræsenterer og garanterer hermed:

den har fuld magt og myndighed til at indgå denne aftale og opfylde sine forpligtelser i henhold hertil;

den har opnået alle tilladelser, licenser og andre statslige godkendelser og godkendelser, der kræves for dets udførelse i henhold til denne aftale;

De tjenester, der skal udføres af hver af os i henhold til denne aftale, er heller ikke i strid med eller krænker ethvert tredjeparts patent, ophavsret, handelshemmelighed, varemærke eller anden ejendomsret.

Sirvoy forbliver eneansvarlig for driften af Sirvoys websted. Sirvoy erkender, at deres respektive websteder kan blive udsat for midlertidig nedetid på grund af årsager ud over deres rimelige kontrol, der er undergivet de særlige vilkår i denne aftale, bevarer enekompetence og kontrol over programmering, indhold og gennemførelse af transaktioner på dets respektive websted eller tjeneste.

HVER ENKELT PART UDELUKKER SPECIFICT ENHVER FORM FOR REPRÆSENTATION ELLER GARANTI MED HENSYN TIL ETHVERT ØKONOMISK ELLER ANDEN FORDEL SOM DEN ANDEN PART KAN OPNÅ GENNEM SIN DELTAGELSE I DENNE AFTALE.

HVERKEN SIRVOY ELLER DEN AFFILIEREDE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DEN ANDENS INDIREKTE, SÆRLIGE, PUNITIVE ELLER UFORSÆTTELIGE SKADER (INKLUDERET, MEN IKKE BEGRÆNSET, TABTE VÆRDIER ELLER TABT DATA), SOM SKER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE. SIRVOY’S ANSVAR, SOM SKAL UDFØRES AF DENNE AFTALE, OMHANDLET I KONTRAKT ELLER TORT, OVERGÅR IKKE DET BELØB, DER SKAL BETALES TIL AFFILIEREDE HERUNDER.

Opfyldelse og politik

Sirvoy er eneansvarlig for at levere de ydelser, der betales af den henviste klient. Følgelig gælder alle regler, politikker, driftsprocedurer og oplysninger om Sirvoys kundes brug for disse kunder, herunder vores regler om privatlivets fred og fortrolighed. Vi kan ændre vores politikker og driftsprocedurer til enhver tid uden varsel.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Sirvoy tillægger hermed i løbet af Terminen en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri licens til at etablere hyperlinks mellem din og vores websteder og bruge Sirvoys handelsnavne, logoer,

varemærker på dit websted udelukkende som det er rimeligt nødvendigt at etablere og fremme sådanne hyperlinks og ellers udføre dine forpligtelser i henhold til denne aftale; forudsat at alle andre salgsfremmende materialer eller anvendelser, der indeholder nogen af Sirvoys handelsnavne, logoer, varemærker, vil blive underlagt Sirvoys forudgående skriftlige godkendelse.

Du giver hermed Sirvoy i løbet af Terminen en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri licens til at etablere hyperlinks mellem din og vores hjemmesider og at bruge dine handelsnavne, logoer og varemærker udelukkende som det er rimeligt nødvendigt for at etablere og fremme sådanne hyperlinks og ellers udføre vores forpligtelser i henhold til denne aftale; forudsat at andre reklamematerialer eller anvendelser, der indeholder et af de associerede mærker, vil blive underlagt din forudgående skriftlige godkendelse.

Bortset fra ovenstående, forbeholder du og vi alle ret, titel og interesse for respektive intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. Patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder). Brug af andres mærker bortset fra som angivet heri er strengt forbudt.

Erstatning

Vi accepterer at holde dig og dine datterselskaber, direktører, embedsmænd, ansatte og agenter skadesløse og forsvare dem mod enhver form for ansvar, krav, tab, skader eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) vedrørende driften af vores hjemmeside, en overtrædelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale eller krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder af redaktionelt indhold eller andet materiale, der leveres af os til visning på dit websted.

Du accepterer at holde os og vores datterselskaber, direktører, embedsmænd, ansatte og agenter skadesløse og forsvare dem mod enhver form for ansvar, krav, tab, skader eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) vedrørende driften af vores hjemmeside, en overtrædelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale eller krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder af redaktionelt indhold eller andet materiale, der leveres af os til visning på dit websted.

Vilkår og afsluttelse

Aftalens gyldighedsperiode (“Terminen”) begynder på den tilknyttede repræsentant og Sirvoys-repræsentant, der underskriver denne Sirvoy-partnerprogramaftale og din accept af denne aftale og slutter, når den opsiges som beskrevet heri. Både du eller vi kan opsige denne aftale til enhver tid, med eller uden årsag, ved at give den anden mindst tredive (30) dage skriftlig meddelelse om opsigelsen. Du er kun berettiget til at tjene provisioner på salg, der finder sted i løbet af Terminen, og provisioner, der er optjent til og med opsigelsesdatoen forbliver muligt udbetalt, hvis varer ordrerne ikke annulleres. Sirvoy kan tilbageholde den endelige betaling for en rimelig tid for at sikre mod annulleringer.

Hvis den affilierede bliver inaktiv ved ikke at indføre nye refererede kunder over en periode på 6 måneder, så vil vi passende indlede en opsigelsen af programmet ved at sende en meddelelse.

Det tilknyttede program må ikke bruges af Sirvoys egne kunder eller med det formål at drage fordel af en Sirvoy-kontobruger.

Generelle bestemmelser

Du og vi vil hver især overvåge og jævnligt teste den generelle drift af vores virksomheder.

Du og vi indgår i denne aftale som uafhængige entreprenører, og intet vil blive fortolket for at skabe et partnerskab, et agentur, et joint venture eller et ansættelsesforhold mellem dig og os.

Ved udførelsen af denne aftale og i driften af hver parts forretninger vil du og vi hver især overholde alle gældende love, bestemmelser, ordrer og andre krav, nu eller herefter i kraft, af de statslige myndigheder, der har jurisdiktion. Uden at begrænse genereligheden af det foregående, vil du og vi hver især betale, indsamle og overdrage sådanne skatter, der måtte blive pålagt med hensyn til eventuelle kompensationer, royalties eller transaktioner i henhold til denne aftale.

Hverken du eller vi vil blive anset for at være i strid med eller misligholde i henhold til denne aftale på grund af forsinkelser eller manglende udførelse som følge af årsager eller forhold, der er uden for vores respektive rimelige kontrol. Hvis en force majeure begivenhed forekommer, vil den berørte part give øjeblikkelig skriftlig meddelelse til den anden og vil anvende kommercielt rimelige forsøg på at minimere virkningen af arrangementet.

Denne aftale er indgået og skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med Irlands love. Enhver handling, der følger heraf, vil blive bragt ind i den irske ret.

Eventuelle meddelelser i henhold til denne aftale vil blive givet ved digital post og vil blive anset leveret og gives til alle formål på den afsendte dato.

Denne Aftale repræsenterer hele aftalen mellem dig og os med hensyn til emnet herom og erstatter andre mundtlige eller skriftlige aftaler om et sådant emne og kan kun ændres ved et skriftligt instrument underskrevet af en behørigt bemyndiget agent for hver part.

 

Uden eksklusivitet

Den Affilierede vil, indenfor rammerne af vilkårene og betingelserne i denne Aftale, fungere som en affilieret partner med Sirvoy uden eksklusivitet.

Uden uopfordrede henvendelser

Den Affilierede erklærer sig enig i ikke at kontakte, henvende sig uopfordret til, eller hverve, nogen af Sirvoys kunder:

  1. som dens forretningspartner for reservationer (direkte eller indirekte) på eller via Den Affilieredes hjemmeside;
  2. for salg af annonceplads eller anden form for (online) annoncering eller markedsføring (hverken via bannere, klikrate, (tekst-) links, pop-up notifikationer eller andet) på Den Affilieredes hjemmeside, eller
  3. af nogen anden grund.

Bevisbyrde, compliance, opnåelse af fogedforbud og yderligere retsmidler

Parterne er enige i og erkender at tilfælde af at Den Affilierede har forårsaget en (påstået eller truende) overtrædelse eller brud på betingelserne af Denne Aftale, bæres bevisbyrden af Den Affilierede.  Sagt med andre ord så har Sirvoy fordel ved at kunne antage og Den Affilierede skal kunne skaffe og fremvise tilstrækkeligt tilfredsstillende bevis (dvs. det skal være ubestrideligt) for at forsvare eller afvise en påstand.

Den Affilierede erklærer sig enig i og erkender, at indtil enhver form for compliance eller implementering af de rimelige krav pålagt af Sirvoy er fyldestgjort, eller i tilfælde af at Den Affilierede tøver med at overholde eller imødekomme sådanne krav fra Sirvoy efter indgåelse af Denne Aftale, så vil Sirvoy have ret til at udskyde sine forpligtelser som angivet i Denne Aftale eller omgående opsige denne kontrakt.

I tilfælde af brud på aftaler, tilsagn, begrænsninger, forpligtelser og/eller garantier, der er beskrevet i Denne Aftale, der er forårsaget af eller kan tilskrives Den Affilierede eller gruppen Den Affilierede tilhører, så vil Sirvoy have ret til at udøve følgende handlinger og rettigheder, uanset hvilke retsmidler og handlinger, der er bestemt for specifik ydeevne, skadeserstatning eller påbud eller retfærdig fritagelse, der er til rådighed ved lov eller kontrakt:

(a) A) suspendere sine betalingsforpligtelser i forbindelse med provision, som skyldes til dig i henhold til denne aftale eller opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning, og

(b) i tilfælde af brug af et lignende domænenavn (eller hvis den Affilierede ejer eller registrer en hjemmeside med et domænenavn der let kan forvirres med det domænenavn der er ejet eller brugt af Sirvoy) og et gentaget og/eller seriøst brud på denne Aftale, vil den Affilierede overføre, overgive og registrere det lignende og/eller forvirrende domænenavn til Sirvoy og i Sirvoys navn ved hjælp af et domænenavnsregistreringsudbyder af eget valg senest (20) dage efter bruddet på denne Aftale fandt sted.  Hvis den Affilierede ikke vil samarbejde og udføre denne overførsel og overgivelse af det relevante domænenavn, giver den Affilierede hermed en repræsentant af Sirvoy uigenkaldeligt og ubetinget myndighed og fuldmagt til at underskrive og udarbejde alle de dokumenter der er nødvendige eller krævet for at udføre overførsel, overgivelse og registrering af domænenavnene til Sirvoy og i Sirvoys navn.

Den procentvise provision, der bruges til at beregne provisionen, der skyldes den Affilierede, kan ændres, baseret på antallet af transaktioner, der har med kunder som Sirvoy har henvist til den Affilierede at gøre.  Sådanne ændringer vil kun kunne gøres max en gang om måneden og vil kun blive anvendt til transaktioner som finder sted efter sådan en ændring; ændringer vil ikke træde i kraft med bagudvirkende effekt.

Garantier givet af den Affilierede

Den Affilierede repræsenterer hermed og garanterer Sirvoy at for at mens denne Aftale er i kraft:

1. vil den Affilierede ikke:

(a) overtræde gældende spam regler og love, offentlige politikker og moral, eller

(b) have nogen former for upassende, umoralsk eller ulovligt indhold, henvisninger, materiale, information, links eller bannere (med fx pornografi eller racisme), ærekrænkende udsagn, elementer der overtræder privatlivs restriktioner for tredjeparter eller er fornærmende, stødende eller uanstændige;

(ii) den Affilierede er i alle sammenhænge en selvstændig virksomhed og vil være ansvarlig for sine egne forhold med hensyn til skat, sociale bidrag og andre skattemæssige forpligtigelser.

(iii) denne Aftale pålægger den Allierede juridisk gyldige og bindende forpligtelser i overensstemmelse med dens betingelser.

(viii) den Affilierede vil bruge alle sine kommercielle bestræbelser, der kan anses fro rimelige, for at beskytte og sikre sin hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden anerkender de vanskeligheder, der er forbundet med brugen af internettet, især varierende hastigheder og overbelastning i netværket der kan forårsage afbrydelser og vanskeligheder med at få adgang en hjemmeside. Sirvoy udelukker ethvert ansvar, der er relateret til enhver (midlertidig (planlagt eller ikke planlagt) og / eller delvis eller helt) nedbrud eller nedetid (til vedligeholdelse, opdateringer eller på anden måde) på webstedet og / eller Sirvoy-systemet.

Retskrav fra tredjeparter

I tilfælde af et retskrav fra en tredjepart, vil den part der modtager det informere den anden part hurtigst muligt, og begge parter vil handle i god tro og bruge deres kommercielle midler så vidt det er rimeligt for at rådgive, samarbejde og assistere hinanden i at forsvare eller indgå forlig i sådan en sag. En af Parterne kan efter aftale overtage et søgsmål/retskrav og foretage forsvaret eller forliget af sagen efter konsultation og gensidig aftale med den anden part og med begge Parters interesse i øjemed. Ingen af Parterne vil give tilståelse, overgive nogen dokumenter, give samtykke til afsigelsen af en dom eller indgå et kompromis eller forlig uden først at have samtykke fra den anden part. Den anden part vil ikke afslå, trække tiden med at give samtykke uden rimelig grund herfor, eller kræve nogen urimelige betingelser for at afgive samtykket.

.

Periode, opsigelse og suspension

Sirvoy kan opsige denne Aftale eller suspendere denne Aftale med den Affilierede med øjebliklig varsel og uden kravet om notifikation af default hvis:

(a) den Affilierede bryder en grundlæggende betingelse i denne Aftale;

(b) den Affilierede informerer om likvidation eller administration eller indgivelse af anmodning om konkurs eller suspension af betalinger eller lignende; 

(c) der sker en direkte eller indirekte ændring af kontrol hos den Affilierede

Ved opsigelse vil denne Aftale vil den ikke længere være i kraft uden fordom overfor Sirvoys rettigheder og remedier mod den Affilierede ved erstatning eller brud på denne Aftale.

Fortrolige oplysninger

Parterne forstår og erklærer sig enige i at i overensstemmelse med denne Aftale kan hver af Parterne have adgang til eller komme i forbindelse med, enten direkte eller indirekte, den anden parts fortrolige oplysninger (dette beskrives i det følgende som ”Fortrolige Oplysninger”). Fortrolige oplysninger kan indebære kunde data, mængde transaktioner, marketing og forretningsplaner, forretningsinformationer, finansielle, tekniske eller driftsoplysninger, statistikker, ranking data, pris-, produkt- og ledighedsinformationer, konverteringsdata og volumen af klik, persondata på gæster, software eller oplysninger vedrørende software forsynet eller brugt af Sirvoy i forbindelse med denne Aftale, betingelserne i denne Aftale eller andre lignende fortrolige information som den afslørende part angiver som værende private eller fortrolige oplysninger, eller som den modtagende part med rimelighed skulle kunne antage at de modtagne informationer bør behandles fortroligt.

Beskyttelse og sikkerhed i forbindelse med Fortrolige Oplysninger

Parterne hermed erklærer sig enige i at:

(a) alle Fortrolige Oplysninger vil vedblive eksklusiv ejendom for den afslørende part, og den modtagende part vil ikke bruge nogen af disse Fortrolige Oplysninger til andet formål end angivet i denne Aftale;

(b) de vil bruge rimelige og tilstrækkelige anstrengelser og midler for at sikre at deres ansatte, repræsentanter, konsulenter og agenter (de ”Tilladte Personer”) opretholder og respekterer fortroligheden af de Fortrolige Oplysninger;

c) de vil kun dele Fortrolige Oplysninger med de Tilladte Personer som har brug for oplysningerne for at overholde denne Aftale;

         d) de vil bruge passende metoder til at sikre at de Tilladte Personer ikke;

       (i) kopierer, udgiver, transmitterer, reproducerer, røber, afslører eller gør de Fortrolige Oplysninger tilgængelige for nogen som helst tredjepart, eller;

         (ii) bruger eller opbevarer de Fortrolige Oplysninger i et ubeskyttet system eller database (i henhold til betingelserne herfor);

(e) de vil aflevere eller destruere alle (hard- og soft-) kopier af de Fortrolige Oplysninger ved skriftlig anmodning herom fra den anden part.

Tilladt afsløring

Uanset det foregående afsnit vil de Fortrolige Oplysninger ikke inkludere nogen oplysninger i den strækning at det;

  1. 1. er eller bliver en den af det offentlige domæne uden det sker pga. en handling eller undladelse på den modtagende parts part;
  1. allerede var den modtagende part i hænde før datoen for denne Aftale;
  1. er afsløret til den modtagende part af en tredjepart, der ikke har nogen pligt til fortrolighed relateret hertil;
  1. er krævet at blive afsløret ifølge loven, en retskendelse, en stævning eller en officiel myndighed fra staten.

Klient/ Kunde data

Parterne vil bruge passende kommercielle metoder til at beskytte fortroligheden og privatsfæren for klienter/kunders data, og vil sikre disse data mod uautoriseret brug eller frigørelse.  Parterne er enige i at overholde kravene fra GDPR, der kræves under europæisk lovgivning og The Data Protection Act 2018 i Republikken Irland der har indflydelse på behandlingen af persondata og beskyttelsen af privatsfæren.

Aftale og tilsagn

Hver part vil på sine egne omkostninger bruge alle rimelige bestræbelser på at træffe eller få truffet alle passende forholdsregler, gøre eller få gjort alt, hvad der er nødvendigt, korrekt eller tilrådeligt i henhold til gældende lov eller efter rimelig anmodning fra Sirvoy og udføre og levere sådanne instrumenter til overdragelse, overførsel, gerninger, dokumenter og andre papirer, som det med rimelighed er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne i denne aftale eller udføre i henhold til eller i overensstemmelse med aftalen.

Hele aftalen

Denne Aftale konstituerer hele aftalen og parternes forståelse af dens emner, ,og den erstatter og overgår alle tidligere aftaler, arrangementer, ikke bindende tilbud, projekter eller udtalelser vedrørende de nævnte emner.

Tildeling af rettigheder til tredjepart

Den Affilierede vil ikke have ret til at tildele, overføre eller behæfte nogen af sine rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale uden først at have fået skriftligt samtykke hertil af Sirvoy, som godt må tildele, overføre eller behæfte nogen af sine rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale  (helt eller delvist fra tid til anden) uden først at have fået skriftligt samtykke hertil af den Affilierede.

Denne Aftale har til formål at gavne Partnerne og deres respektive efterfølgere og tilladte tildelinger. Intet i aftalen har til formål at, eller vil implicit, give nogen anden person nogen juridisk ret, fordel eller afhjælpning af nogen art som følge af eller med grund i denne Aftale, undtagen i den udstrækning det eksplicit fremgår i denne Aftale.

Delvis ugyldighed

Hvis en betingelse i denne Aftale er eller bliver ugyldig eller ikke bindende, vil partnerne forblive bundet af alle de andre betingelser.  I sådan et tilfælde vil partnerne erstatte den ugyldige eller ikke bindende betingelse med betingelser der er gyldige og bindende og som har, i den udstrækning det er muligt, en lignende effekt i forhold til den ugyldige eller ikke bindende betingelse, med henblik på indholdet og formålet med denne Aftale.

Oversættelse

Den originale engelske version af denne kontrakt er blevet oversat til andre sprog.  Den oversatte version af denne Aftale er en høflighed og kun til kontor brug. Den Affilierede kan ikke få rettigheder baseret på formuleringen i den oversatte version af denne Aftale.  I tilfælde af en uenighed om indholdet eller fortolkningen af vilkår og betingelser i denne Aftale, eller i tilfælde af konflikt, tvetydighed, inkonsekvens eller uoverensstemmelser mellem den engelske version og andre oversatte versioner af denne Aftale, vil den engelske version være gyldig og trumfe, og være afgørende og bindende. Den engelske version vil bruges ved juridiske anliggender.

Ikrafttræden, udførsel og effekt

Aftalen vil træde i kraft ved den skriftlige bekræftelse af accept og godkendelse af den Affilierede til Sirvoy, og den Affilierede hermed erklærer sig enig i, anerkender og accepterer vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

Håndhævende lovgivning

Denne Aftale vil udelukket være håndhævet og fortolket af Irlands lovgivning.

Jurisdiktion

Alle konflikter der udspringer af eller er i forbindelse med denne Aftale vil udelukkende blive sat frem for og dømt af Irlands domstole.