Generelle betingelser

Gyldig fra 17. december, 2018

Parter og konto ejerskab

Sirvoy Booking System (herefter kaldt “systemet”) er en service, der er gjort tilgængelig af Sirvoy Ltd (herefter kaldt ”Sirvoy”), som er registreret i Irland. Ejeren af abonnementet og kontoen (herefter kaldet ”kunden”) er den person, hvis e-mailadresse og kontaktinformation blev angivet, da kontoen blev oprettet. Hvis personen oprettede kontoen på vegne af sin arbejdsgiver, så er arbejdsgiveren kontoejeren.

I tilfælde af at konto ejerskab bestrides, så forbeholder Sirvoy sig retten til at bede om dokumentation til at bekræfte konto ejerskab. Dokumentation kan inkludere, men er ikke begrænset til, en scannet kopi af virksomhedens registreringsbevis, foto-ID udstedt af de lokale myndigheder, de sidste fire cifre af det kreditkort der er tilknyttet kontoen, etc. Sirvoy forbeholder endvidere retten til at afgøre, efter vores egen dømmekraft, retmæssigt konto ejerskab og overførsel af konto til retmæssige ejer, eller midlertidig deaktivering af en konto indtil spørgsmålet om retmæssigt ejerskab er afgjort.

Godkendelse af de generelle betingelser

Kunden godkender de generelle betingelser, når kontoen oprettes og ved at sætte klikke på tjek-boksen i oprettelsesformularen på Sirvoys hjemmeside. Sirvoy kan fra tid til anden ændre de generelle betingelser. Ved at fortsætte brug af systemet efter sådanne ændringer er trådt i kraft, udtrykker kunden sin godkendelse af ændringerne.

Anvendelsesområde og brug

Abonnementet giver kunden ret til at bruge systemet. Abonnementet kan ikke bruges af andre eller til databehandling for andre end kunden. Maksimum af tilladte objekter, der kan reserveres, og andre indikerede begrænsninger må ikke overstiges. Kunden er kun berettiget til at bruge systemet til dets tiltænkte formål. I tilfælde af misbrug vil abonnementet blive deaktiveret uden advarsel.

Betingelser for Betaling og Fakturering

Regningen bliver sendt hver måned. Faste og variable beløb vil blive trukket fra kundens konto balance. Kontoen vil blive låst hvis konto balancen er negativ i mere end 10 dage. Hvis betalingen stadig ikke er modtaget indenfor 60 dage, vil kontoen blive slettet. Påmindelser og betaling vil blive vist efter kunden er logget ind og/eller sendt til kunden på email.

Varighed og Sletning af konto

Kunden kan bruge systemet så længe deres konto balance ikke er negativ. Penge som er betalt til kontoen kan ikke blive refunderet. Kontoen kan slettes efter kundens ønske eller hvis konto balancen har været negativ i mere end 60 dage.

Kundedata
Kunden ejer og må bruge data som kunden ser passende. Reservationer forbliver i systemet mindst 18 måneder fra check-ud dato, men kan derefter slettes, medmindre kunden allerede har slettet det. Ved opsigelse af abonnementet kan kunden eksportere sine data via eksportfunktionen. Kundedata slettes et år efter opsigelsen af abonnementet eller tidligere på kundens anmodning. Sirvoy er ikke forpligtet til at lagre data derefter.

Operationel stabilitet

Sirvoy sigter efter den højest mulige stabilitet, men er ikke ansvarlig for afbrydelser som er ud over Sirvoys kontrol. Dette indebære afbrydelser såsom strømafbrydelser, fejl på udstyr og forbindelser og lignede.

Vedligeholdelse og systemændringer

For at give den bedst mulige service, vil Sirvoy nogle gange ændre eller lave opdateringer til systemet. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt midlertidigt at lukke for adgangen til systemet. Sirvoy har rettigheder til at opdaterer, forbedre systemet og ændre funktionaliteter, så længe at de grundlæggende services bliver opretholdt, dvs. Registrering og forvaltning af reservationer.

Priser

Sirvoy vil meddele prisforhøjelser mindst tre måneder i forvejen, bortset fra dem der måtte være påkrævet på grund af inflation, valutakurser, prisstigninger fra tredjeparter eller andre faktorer ud over Sirvoys kontrol. Nye funktionaliteter som ekstra moduler eller funktioner kan prissættes separat.

Rettigheder

Systemet er ophavsretsbeskyttet og ejes fuldt ud af Sirvoy. Sirvoy kan til enhver tid overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, forudsat at tredjeparter agter at fortsætte med at opretholde systemet i henhold til disse vilkår og betingelser.

Kunde Forpligtelser

Kunden har det fulde ansvar for de enkelte transaktioner og aftaler indgået og ledet gennem systemet. Kunden er altid ansvarlig for at kontrollere, at de oplysninger, der er optaget eller vist i systemet, er korrekte. Kunden må ikke handle på en måde, der påvirker andres evne til at bruge systemet, og kunden må ikke registrere offensiv eller vildledende information.

Kunden anerkender, at i det omfang gældende lovgivning tillader det, hans eneste retsmiddel for eventuelle problemer eller utilfredshed med systemet, tredjepartsapplikationer eller tredjeparts applikationer eller applikations indhold er at stoppe med at bruge systemet, tredjeparts applikationer eller tredjepartens applikation indhold.

Sirvoys Forpligtelser

Sirvoy bestræber sig på at yde den bedst mulige service, men kunden forstår og anerkender, at systemet leveres “SOM DET ER” uden udtrykkelig eller underforstået garanti eller betingelse af nogen art. Kunden anvender systemet på egen risiko. Sirvoy frasiger sig eventuelle garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse. Sirvoy er ikke ansvarlig for skader forårsaget af driftsafbrydelser, tab af indkomst, følgeskader eller andet indirekte tab eller skade.

Sirvoy garanterer ikke, godkender, garanterer eller påtager sig ansvar for tredjepartsapplikationer, tredjeparts applikationer indhold, brugerindhold eller andre produkter eller tjenester, der udbydes eller udbydes af en tredjepart på eller via Sirvoys system eller en hyperlinket hjemmeside . Kunden forstår og anerkender, at Sirvoy ikke er ansvarlig eller ansvarlig for transaktioner mellem kunden og tredjepartsleverandører af tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjenester, der annonceres på eller gennem Sirvoys system.

Anvendelse af Sirvoy’s kanal administrator

Kunden er altid ansvarlig for at kontrollere, at overnatningstyper er kortlagt korrekt, og at reservationer, priser og tilgængelighed opdateres korrekt til og fra reservations kanalerne. Sirvoy er ikke ansvarlig for tab af indkomst eller omkostninger i forbindelse med ukorrekte oplysninger, der offentliggøres til reservations kanalerne.

Kunden forstår, at der er en uundgåelig risiko for overbooking, hvis et bestemt værelse tilbydes via flere reservations kanaler samtidigt, og kunden accepterer det fulde ansvar. Eventuelle overbookinger eller problemer skal omgående håndteres og løses af kunden i samarbejde med reservations kanalen.

Beskyttelse af personlige oplysninger og Databeskyttelse

Sirvoy har taget alle rimelige forholdsregler, der er nødvendige for at forhindre ødelæggelse, tab eller adgang og misbrug af systemoplysninger fra enhver uautoriseret tredjepart. Sirvoy behandler kundedata alene for kunden og kun for relevante formål. Sirvoy holder alle kundedata fortrolige og vil kun videregive oplysninger om kunden til en tredjepart, hvis det er relevant for den service, der leveres via denne aftale. Sirvoy vil kontakte kunden med vigtige oplysninger relateret til kundens konto, når det er nødvendigt.

Eventuelle personlige data indsamles og behandles på en retfærdig, retlig, gennemsigtig og GDPR (almindelig databeskyttelsesforordning) kompatibel måde. GDPR-kompatible tredjepartstjenester kan bruges til databehandling. Sirvoy er bemyndiget til at handle som “Databehandler” af personoplysninger på vegne af kunden, som vil være “Dataansvarlig” af dataene. Kunden kan anmode om en databehandlingsaftale (DPA) fra Sirvoy for at supplere denne aftale.

Kunden skal håndtere og behandle personoplysninger og gæsternes oplysninger i henhold til gældende regler om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse, som f.eks. GDPR. Kunden er ansvarlig for at få samtykke til enhver behandling af personoplysninger, e-mail-kommunikation og lignende behandling. Kunden skal respektere enhver anmodning om at dele, ændre eller slette en persons data, f.eks sletning af reservations historik mv. Sirvoy vil ikke unødigt gemme nogen data, når den er blevet slettet af kunden.

Konflikter

Enhver konflikt vedrørende disse generelle betingelser skal indgives i den irske ret.