Generelle betingelser Gælder fra 15. marts 2021

Parter og konto ejerskab

Sirvoy (herefter kaldt “systemet”) er en service, der er gjort tilgængelig af Sirvoy Ltd (herefter kaldt ”Sirvoy”), som er registreret i Irland. Ejeren af abonnementet og kontoen (herefter kaldet ”kunden”) er den person, hvis e-mailadresse og kontaktinformation blev angivet, da kontoen blev oprettet. Hvis personen oprettede kontoen på vegne af sin arbejdsgiver, så er arbejdsgiveren kontoejeren.

I tilfælde af at konto ejerskab bestrides, så forbeholder Sirvoy sig retten til at bede om dokumentation til at bekræfte konto ejerskab. Dokumentation kan inkludere, men er ikke begrænset til, en scannet kopi af virksomhedens registreringsbevis, foto-ID udstedt af de lokale myndigheder, de sidste fire cifre af det kreditkort der er tilknyttet kontoen, etc. Sirvoy forbeholder endvidere retten til at afgøre, efter vores egen dømmekraft, retmæssigt konto ejerskab og overførsel af konto til retmæssige ejer, eller midlertidig deaktivering af en konto indtil spørgsmålet om retmæssigt ejerskab er afgjort.

Godkendelse af de generelle betingelser

Kunden godkender de generelle betingelser, når kontoen oprettes og ved at sætte klikke på tjek-boksen i oprettelsesformularen på Sirvoys hjemmeside. Sirvoy kan fra tid til anden ændre de generelle betingelser. Ved at fortsætte brug af systemet efter sådanne ændringer er trådt i kraft, udtrykker kunden sin godkendelse af ændringerne.

Anvendelsesområde og brug

Abonnementet giver kunden ret til at bruge systemet. Abonnementet kan ikke bruges af andre eller til databehandling for andre end kunden. Maksimum af tilladte objekter, der kan reserveres, og andre indikerede begrænsninger må ikke overstiges. Kunden er kun berettiget til at bruge systemet til dets tiltænkte formål. I tilfælde af misbrug, vil abonnementet opsiges uden varsel og yderligere vil kunden være ansvarlig for tab eller skade, som Sirvoy har fået som en konsekvens heraf.

Betingelser for Betaling og Fakturering

Regningen bliver sendt hver måned. Faste og variable beløb vil blive trukket fra kundens konto balance. Kundens konto hos Sirvoy vil blive låst, hvis saldoen på kontoen er negativ i mere end 10 dage. Hvis betalingen stadig ikke er modtaget indenfor 60 dage, vil kontoen blive slettet. Påmindelser og betaling vil blive vist efter kunden er logget ind og/eller sendt til kunden på email.

Varighed og Sletning af konto

Kunden kan bruge systemet så længe deres konto balance ikke er negativ. Penge som er betalt til kontoen kan ikke blive refunderet. Kontoen kan slettes efter kundens ønske eller hvis konto balancen har været negativ i mere end 60 dage.

Kundedata
Kunden ejer og må bruge data som kunden ser passende. Reservationer forbliver i systemet mindst 18 måneder fra check-ud dato, men kan derefter slettes, medmindre kunden allerede har slettet det. Ved opsigelse af abonnementet kan kunden eksportere sine data via eksportfunktionen. Kundedata slettes et år efter opsigelsen af abonnementet eller tidligere på kundens anmodning. Sirvoy er ikke forpligtet til at lagre data derefter.

Kunden accepterer hermed, at deres data om nødvendigt behandles af agenter, underbehandlere og underentreprenører, der er udpeget af Sirvoy. En liste over underprocessorer er tilgængeligt på Sirvoys hjemmeside.

Operationel stabilitet

Sirvoy sigter efter den højest mulige stabilitet, men er ikke ansvarlig for afbrydelser som er ud over Sirvoys kontrol. Sådanne afbrydelser omfatter, men er ikke begrænset til strømsvigt, fejl på udstyr og forbindelser, og andre lignende afbrydelser.

Vedligeholdelse og systemændringer

For at give den bedst mulige service, vil Sirvoy nogle gange ændre eller lave opdateringer til systemet. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt midlertidigt at lukke for adgangen til systemet. Sirvoy har rettigheder til at opdaterer, forbedre systemet og ændre funktionaliteter, så længe at de grundlæggende services bliver opretholdt, dvs. Registrering og forvaltning af reservationer.

Priser

Sirvoy vil meddele prisforhøjelser mindst tre måneder i forvejen, bortset fra dem der måtte være påkrævet på grund af inflation, valutakurser, prisstigninger fra tredjeparter eller andre faktorer ud over Sirvoys kontrol. Nye funktionaliteter som ekstra moduler eller funktioner kan prissættes separat.

Rettigheder

Systemet er ophavsretsbeskyttet og ejes fuldt ud af Sirvoy. Sirvoy kan til enhver tid overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, forudsat at tredjeparter agter at fortsætte med at opretholde systemet i henhold til disse vilkår og betingelser.

Kunde Forpligtelser

Kunden har det fulde ansvar for de enkelte transaktioner og aftaler indgået og ledet gennem systemet. Kunden er altid ansvarlig for at kontrollere, at de oplysninger, der er optaget eller vist i systemet, er korrekte. Kunden må ikke handle på en måde, der påvirker andres evne til at bruge systemet, og kunden må ikke registrere offensiv eller vildledende information.

Kunden anerkender, at i det omfang gældende lovgivning tillader det, hans eneste retsmiddel for eventuelle problemer eller utilfredshed med systemet, tredjepartsapplikationer eller tredjeparts applikationer eller applikations indhold er at stoppe med at bruge systemet, tredjeparts applikationer eller tredjepartens applikation indhold.

Sirvoys Forpligtelser

Sirvoy bestræber sig på at yde den bedst mulige service, men kunden forstår og anerkender, at systemet leveres “SOM DET ER” uden udtrykkelig eller underforstået garanti eller betingelse af nogen art. Kunden anvender systemet på egen risiko. Sirvoy frasiger sig eventuelle garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse. Sirvoy er ikke ansvarlig for skader forårsaget af driftsafbrydelser, tab af indkomst, følgeskader eller andet indirekte tab eller skade.

Sirvoy garanterer ikke, godkender, garanterer eller påtager sig ansvar for tredjepartsapplikationer, tredjeparts applikationer indhold, brugerindhold eller andre produkter eller tjenester, der udbydes eller udbydes af en tredjepart på eller via Sirvoys system eller en hyperlinket hjemmeside . Kunden forstår og anerkender, at Sirvoy ikke er ansvarlig eller ansvarlig for transaktioner mellem kunden og tredjepartsleverandører af tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjenester, der annonceres på eller gennem Sirvoys system.

Ansvarsfraskrivelse

Med forbehold for de begrænsninger, der allerede er fastsat i disse vilkår og betingelser og i det omfang det er tilladt efter lovgivningen i Irland, vil Sirvoy kun være ansvarlig for direkte skader, betalt eller afholdt af kunden på grund af en henføres mangel ved forpligtelser i Sirvoy for de tjenester, der tilbydes heri ved det, og sådanne skader vil blive begrænset til et samlet beløb på de samlede udgifter til din reservation som anført i bekræftelses e-mail (uanset om det er en begivenhed eller en række forbundne hændelser).

Men og efter det er tilladt efter lovgivningen i Irland, kan hverken Sirvoy eller nogen af vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, repræsentanter, datterselskaber, associerede selskaber, distributører, affilierede (distributions) partnere, licenstagere, agenter eller andre, der er involveret i at skabe, sponsorering, promovering eller enhver anden form for Sirvoy systemet og dets indhold være ansvarlig for (i) enhver form for straf, specielle, indirekte eller afledte tab eller skader, tab af produktion, tab af fortjeneste, tab af indtægter, tab af kontrakt , tab af eller skade ved god vilje eller omdømme, tab af krav, (ii) enhver ukorrekthed i forbindelse med (beskrivende) oplysninger (herunder priser, tilgængelighed og vurderinger) af tredjeparts som udbydes eller som stilles til rådighed på Sirvoy systemet, (iii ) de ydede tjenester eller produkter, der tilbydes af tredjeparts udbyder eller andre samarbejdspartnere, (iv) eventuelle (direkte, indirekte, følgeskader eller straffende) skader, tab eller omkostninger lidt, afholdt eller betalt af kunder, i henhold til, der udspringer af eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge eller forsinkelse af Sirvoy systemet, eller (v) enhver (personlige) personskade, død, tingsskade eller anden (direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller straffende) skader, tab eller omkostninger lidt, afholdt eller betalt af kunden, uanset om det skyldes (juridiske) handlinger, fejl, brud, (brutto) uagtsomhed, forsætlig forsømmelse, udeladelser, manglende opfyldelse, urigtige oplysninger, tort eller objektivt ansvar ved eller (helt eller delvist) kan henføres til en tredjeparts leverandør eller nogen af Sirvoy øvrige samarbejdspartnere (herunder nogen af deres respektive medarbejdere, direktører, funktionærer, agenter, repræsentanter, underleverandører eller tilknyttede virksomheder), hvis produkter eller service er (direkte eller indirekte ) stilles til rådighed, tilbydes eller fremmet på eller via Sirvoys system, herunder en hvilken som helst (delvis) ophævelse, overbooking, strejke, force majeure eller enhver anden begivenhed er herre over Sirvoy.

Sirvoy er ikke ansvarlig (og fraskriver sig ethvert ansvar) for brug, gyldighed, kvalitet, egnethed, tilpasning og grundet offentliggørelse af de forskellige rejseprodukter og tjenester, som kan bestilles, erhverves, fås, købt, betalt, lejet, forudsat, forbeholdt kombineret eller fuldbyrdet fra kunden (f.eks hotel, motel, lejlighed, bed & breakfast), attraktioner (f.eks (tema) parker, museer, sightseeing ture), transport udbyder (f.eks biludlejning, krydstogter, jernbane, lufthavn, forlystelser, busrejser , overførsler), rejsearrangører, rejseforsikringer, og enhver anden rejse eller relateret vare eller tjenesteydelse som fra tid til anden er til rådighed for en reservation ( ”reservation”) og giver ingen erklæringer, garantier eller betingelser af nogen art i denne henseende, hvad enten underforstået, lovbestemt eller på anden måde, herunder eventuelle garantier for salgbarhed, titel, ikke-krænkelse eller egnethed til et bestemt formål. Kunden anerkender og accepterer, at de alene er ansvarlig og påtager sig ethvert ansvar i forbindelse med ethvert forbehold (herunder eventuelle garantier og erklæringer foretaget af kunden). Sirvoy er ikke en forhandler eller sælger. Klager eller krav i forbindelse med ethvert forbehold (herunder relateret til den tilbudte (specielle / forfremmede) pris, politik eller specifikke anmodninger) skal behandles af kunden. Sirvoy er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med sådanne klager, krav og (produkt) passiver.

Hvorvidt kunden har opkrævet for reservationen, accepterer kunden, og anerkender, at de til enhver tid er ansvarlig for indsamling, tilbageholdelse, eftergivelse og betaling af de gældende afgifter på grund af det samlede beløb for reservationens pris eller afgift til de relevante skattemyndigheder. Sirvoy står ikke til regnskab og/eller er ansvarlig for overførsel, indsamling, tilbageholdelse eller betaling af de relevante skyldige skatter på reservationens pris eller afgift til de relevante skattemyndigheder. Sirvoy fungere ikke som registrerede forhandler af et produkt eller en service, der stilles til rådighed på sit system.

Kunden anerkender de vanskeligheder, der er forbundet med brugen af internettet, især varierende hastigheder og overbelastning i netværket der kan forårsage afbrydelser og vanskeligheder med at få adgang en hjemmeside. Sirvoy frasiger sig ethvert ansvar, som er relateret til nogen (midlertidig (planlagt eller uplanlagt) og / eller delvis eller helt) sammenbrud eller nedetid (til vedligeholdelse, opdateringer eller på anden måde) af hjemmesiden og / eller af Sirvoy systemet.

Anvendelse af Sirvoy’s kanal administrator

Kunden er altid ansvarlig for at kontrollere, at overnatningstyper er kortlagt korrekt, og at reservationer, priser og tilgængelighed opdateres korrekt til og fra reservations kanalerne. Sirvoy er ikke ansvarlig for tab af indkomst eller omkostninger i forbindelse med ukorrekte oplysninger, der offentliggøres til reservations kanalerne.

Kunden forstår, at der er en uundgåelig risiko for overbooking, hvis et bestemt værelse tilbydes via flere reservations kanaler samtidigt, og kunden accepterer det fulde ansvar. Eventuelle overbookinger eller problemer skal omgående håndteres og løses af kunden i samarbejde med reservations kanalen.

Beskyttelse af personlige oplysninger og Databeskyttelse

Sirvoy har taget alle rimelige forholdsregler, der er nødvendige for at forhindre ødelæggelse, tab eller adgang og misbrug af systemoplysninger fra enhver uautoriseret tredjepart. Sirvoy behandler kundedata alene for kunden og kun for relevante formål. Sirvoy holder alle kundedata fortrolige og vil kun videregive oplysninger om kunden til en tredjepart, hvis det er relevant for den service, der leveres via denne aftale. Sirvoy vil kontakte kunden med vigtige oplysninger relateret til kundens konto, når det er nødvendigt.

Eventuelle personlige data indsamles og behandles på en retfærdig, retlig, gennemsigtig og GDPR (almindelig databeskyttelsesforordning) kompatibel måde. GDPR-kompatible tredjepartstjenester kan bruges til databehandling. Sirvoy er bemyndiget til at handle som “Databehandler” af personoplysninger på vegne af kunden, som vil være “Dataansvarlig” af dataene. Kunden kan anmode om en databehandlingsaftale (DPA) fra Sirvoy for at supplere denne aftale.

Kunden skal håndtere og behandle personoplysninger og gæsternes oplysninger i henhold til gældende regler om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse, som f.eks. GDPR. Kunden er ansvarlig for at få samtykke til enhver behandling af personoplysninger, e-mail-kommunikation og lignende behandling. Kunden skal respektere enhver anmodning om at dele, ændre eller slette en persons data, f.eks sletning af reservations historik mv. Sirvoy vil ikke unødigt gemme nogen data, når den er blevet slettet af kunden.

Tvister

Disse vilkår og Sirvoys tjenesters tilvejebringelse vil blive styret af og udlagt i overensstemmelse med Republikken Irlands love. Alle tvister, der kan opstå i forbindelse med disse vilkår og vores tjenester, vil kun blive indleveret ved de kompetente domstole i Dublin, Irland.

Den originale engelske udgave af disse vilkår kan være blevet oversat til andre sprog. Den oversatte udgave er kun en høflighed og hjælp, og kunden kan ikke udlede nogen rettigheder fra en oversat udgave. I tilfælde af tvist om indholdet, fortolkning af disse vilkår, uoverensstemmelser eller modstrid imellem den engelske udgave og enhver anden sproglig udgave af disse vilkår, vil den engelske udgave, i det omfang det er tilladt ved lov, være gældende og afgørende.

Hvis nogen bestemmelser i disse vilkår er eller bliver ugyldige, ikke kan håndhæves eller ikke er bindende, vil kunden stadig være underlagt alle andre bestemmelser heri. I sådanne tilfælde skal sådanne ugyldige bestemmelser ikke desto mindre håndhæves i det størst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og kunden skal som minimum acceptere en følge lig den bestemmelse, der er ugyldig, ikke kan håndhæves og som ikke er bindende, givet disse vilkårs indhold og formål.

Kreditkortoplysninger og Sirvoy Vault

Kunden vil motta sikker online betaling (alt i samsvar med det som tilbys og støttes av kundens bank). Sirvoy legger til rette for (gjennom tredjeparts betalingsbehandlere) betaling for reservasjonen. Sirvoy fungerer eller driver aldri som selgeren i transaksjonen. Betaling blir trygt behandlet fra kreditt-/debetkortet eller fra bankkontoen til kundens bankkonto gjennom en tredjeparts betalingsbehandler.

Sirvoy er ikke ansvarlig for eventuelle (autoriserte, (angivelig) uautoriserte eller gale) belastninger gjort av kunden eller for noe beløp for noen gyldige eller godkjente belastninger (inkludert for forhåndsbetalte priser, manglede oppmøte og avgiftspliktige avbestillinger) på et kredittkort.

Ved kredittkortsvindel eller uautorisert bruk av et kredittkort av tredjeparter, bærer de fleste banker og kredittkortselskaper risikoen og dekker alle kostnader som følge av slik svindel eller misbruk, og kan noen ganger være gjenstand for en egenandel.

Funksjonen “Sirvoy Vault” lar kunden lagre kredittkortopplysninger trygt i bookinger, med to-faktors autentisering og et token-verktøy. Kunden aktiverer funksjonen under “Innstillinger Betaling og fakturering Sirvoy Vault”. Kunden vil finne det i bookinger under “Kortdetaljer” nede i venstre hjørne.